Услугите които предлагаме

Създаване на индивидуален сметкоплан на фирмата.
Оказване на методологическа помощ за оптимизиране на документооборота.
Хронологично завеждане на първични счетоводни документи.
Изготвяне и предаване на дневници, декларации и магнитен носител по ЗДДС.
Изготвяне на месечни ведомости за работни заплати.
Изготвяне и предаване на данни на магнитен носител изисквани от НОИ.
Изготвяне на всички платежни документи към НОИ и данъчните служби и тяхното подаване в обслужващата банка на клиента.
Изготвяне на годишни данъчни деклараци по ЗКПО и ЗОДФЛ.
Изготвяне и предаване на декларации за патентен данък.
Изготвяне и предаване на годишни счетоводни отчети съгласно Закона за счетоводството и Закона за статистиката.
Обоснована защита пред данъчните служби при ревизии и други видове проверки.
Изготвяне на икономически обосновки и други документи, необходими за кандидатствуване за кредит пред банки.