Трудов и осигурителен стаж

Какво е трудов стаж? По смисъла на закона трудов стаж е времето, през което работникът или служителят е работил по трудово правоотношение, доколкото друго не е предвидено в КТ или в друг закон, както и времето, през което лицето е работило като държавен служител. Трудов стаж е и времето, през което е изпълнявана държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Трудов и осигурителен стаж

Трудов и осигурителен стаж

Най-общо казано – трудов е стажът придобит по трудово правоотношение, а не по гражданско. Възможни са няколко случая, в които за трудов стаж се признава и времето, през което работника не е работил, а именно:
1. почивните и празничните дни;

Continue Reading